Головна » Файли » Мої файли

Інноваційні технології
01.02.2018, 20:40

«Застосування інноваційних технологій у роботі з дошкільниками з розвитку мовлення»

     Останніми роками педагоги помічають істотне зниження рівня мовленнєвого розвитку дітей. І найважливіша причина цього — брак спілкування дітей із батьками, зокрема, його заміна численними гаджетами. Тож чільне місце в освітньому процесі дошкільного закладу посідає комплексна робота  із розвитку мовлення дітей. Цілеспрямовано формувати в дошкільників мовленнєву діяльність за спеціально розробленими технологіями дає змогу впровадження  розвивальної програми.

Якщо  дошкільний вік у житті кожної людини — це передусім період  бурхливого розвитку її мовлення. Тому вкрай важливо використовувати такі технології розвитку мовленнєвих умінь старших дошкільників, які:

•        забезпечують розвиток діяльнісних характеристик мовлення;

•        піднімають мовлення на якісно новий рівень розвитку;

•        сприяють становленню дитини як суб'єкта усної мовленнєвої діяльності, здатного до ефективної комунікації за різних умов.

      Що багатшим і правильнішим є мовлення дитини, то простіше їй висловлювати свої думки, підтримувати сто­сунки з однолітками й дорослими, пізнавати навколишній світ. Тому одне з пріорітетних завдань -  на­вчити дітей послідовно та граматично правильно висловлювати свої думки, розповідати про події, які відбуваються довкола.

Роботу з розвитку мовлення я проводжу комплексно за таки­ми напрямами:

 • корекція звуковимови;
 • формування навичок звукового аналізу та синтезу слів, уявлень про структурні одиниці мовної системи (звук — слово — речення — текст), лексико-граматичних категорій;
 • збагачення та активізація словника;
 • розвиток зв'язного мовлення;
 • стимулювання інтересу до художнього слова.

У межах кожного з напрямів використовую такі нетрадиційні методи, як-от:

 • наочне моделювання:
 • мнемотехніка;
 • кільця Луллія

Вони дають змогу дітям ефективніше сприймати, а відтак пере­робляти інформацію. Наочний матеріал систематизую, виготовляяю відповідні дидактичні посібники та ігри.

Використання наочного моделювання для розвитку мовлення

Робота з розвитку зв'язного мовлення дошкільників передба­чає навчання переказувати й вигадувати оповідання, розучування ві­ршів, відгадування загадок. Оскільки наочний матеріал дошкільники засвоюють ліпше, ніж вербальний, я широко використовую під час такої роботи наочне моделювання.

     Використання наочного моделювання доцільне під час робо­ти з дошкільниками з кількох причин. По-перше, діти дошкільного віку за своєю природою допитливі й стикають­ся з великими обсягами нової інформації. А ви­користання символічної аналогії спрощує і при­швидшує процес запам'ятовування та засвоєння матеріалу. По-друге, застосування прийомів гра­фічної аналогії привчає дітей систематизувати отримані знання, виокремлювати головне.

   Проте багатьом дітям необхідне спеціальне на­вчання, а відтак — тривалі тренувальні вправи для формування навичок словотворення. Саме за допомо-гою наочного моделювання  спро­щується цей процес, урізноманітнюється  і ро­биться цікавішим для дітей. А ще наочне моде­лювання сприяє розвитку мислення, пам'яті та інших психічних процесів.

Особливістю наочного моделювання є застосування не зо­бражень предметів, а символів для їх опосередкованого запам'ято­вування. Ці символи — максимально наближені до мовного матеріалу.

Наочне моделювання сприяє розвитку зв'язного мовлення до­шкільників, зокрема дає змогу усвідомити звучання слова, повправлятися у вживанні граматичних форм; сприяє збагаченню словнико­вого запасу, формуванню мовного чуття.

 

Мнемотехніка.

Головним напрямом розвитку зв'язного мовлення дитини у старшому дошкільному віці є вдосконалення монологічного мов­лення, що відбувається під час різних видів мовленнєвої діяльності, як-от переказування літературних творів, складання описових роз­повідей про предмети, об'єкти і явища природи, створення оповідань за схемами.

Аби полегшити дітям запам'ято­вування незнайомих слів, текстів, розучування віршів, переказування та розповідання, можна використовувати мнемоніку, або мнемотехніку. Це система прийомів, які спрощують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті завдяки  утворенню додатко­вих асоціацій. Мнемотехнічні прийо­ми використовуємо, зокрема, під час вправляння дошкільників у розповіда­нні за серіями сюжетних картин.

Дошкільникам зазвичай складно описати ситуацію, зображену на картині, розвиток подій і грамотно закінчити свою розповідь, тоб­то побудувати її за схемою: зачин, основна частина і кінцівка. Тому для створення розповіді за сюжетом картини  пропоную дітям картинно-графічний план, що є моделлю розповіді. Розробляю та­кий план із використанням мнемотехнічних прийомів. Під час скла­дання плану враховую передусім те, що під час розповідання за се­ріями сюжетних картин діти часто пропускають діалоги персонажів, слова-ознаки, що характеризують і описують їх. Тож розміщуємо у плані відповідні символи. Якщо необхідно передати настрій пер­сонажа, використовую піктограми. За наявності наочної опори у формі картинно-графічного плану дитині легше самостійно дібра­ти лексичний матеріал, побудувати речення та цілу розповідь.

Та перш ніж запропонувати дошкільникам скласти розповідь за серією картин,  проводжу підготовчу роботу: разом із дітьми уважно розглядаємо всі картини серії, визначаємо головне на кож­ній із них, будуємо сюжетну лінію тощо. Під час бесіди за змістом картин треба ознайомити дошкільників із опорними картками — символами і схематично зображеними фрагментами картини, які відтак використаємо у картинно-графічному плані. Після такої підго­товчої роботи дошкільникам легше зрозуміти символічні позначення і скористатися планом.

 

Кільця Луллія

Цікавим засобом розвитку мовлення дошкільників є кільця Лул­лія. З огляду на простоту конструкції та доступність застосовуємо такі кільця в роботі з дітьми, починаючи з молодшого дошкільного віку.

       Кільця Луллія я виготовила власноруч. Для цього готуємо два прямокутні аркуші картону, грамофонну платівку та зображен­ня, потрібні для ігор чи вправ. Із картону вирізаємо два круги — мен­шого та більшого діаметра — й ділимо їх на 4, 6 чи 8 секторів. При­клеюємо більший круг до платівки. У кожному секторі обох кругів розміщуємо потрібні зображення. Робимо проріз у центрі кругів, за допомогою штиря закріплюємо менший круг над більшим так, щоб він обертався і можна було б сумістити під час гри відповідні зобра­ження.

Цей посібник — універсальний, адже, використовуючи кілька кругів з різними зображеннями, можна організовувати різні варіан­ти дидактичних ігор або кілька варіантів однієї гри.

Дидактичні ігри з кільцями Луллія дають змогу:

 • розвивати фонематичні процеси — ігри «Із якого слова звук», «Голосні/приголосні у словах»);
 • уточнювати й активізувати словник — ігри «Мами й ди­тинчата», «Знайди атрибут професії», «Асоціації»;
 • удосконалювати вміння розділяти слова на склади, будува­ти речення — ігри «Слова та їх склади», «Розкажи про пер­сонажів»;
 • розвивати зв'язне мовлення — ігри «Із якої казки персо­наж», «Знайди друзів для Вінні-Пуха».

Діти залюбки разом граються посібником під час самостійної ді­яльності, що сприяє формуванню в них уміння співпрацювати, вза­ємодіяти з однолітками, а також — розвитку самостійності.

        Чистота мовлення, правильність мовленнєвих висловлювань, їх етичність і культура повністю залежать від середовища, у якому виховують дитину, а також ефективності застосовуваних методів. То ж треба створити таке розвивальне середовище, яке сприяло б формуванню мовленнєвої компетенції дошкільників.

Лепбук - різновид методу проектів

Створення лепбука містить всі етапи проекту:

*  цілепокладання (вибір теми)

*  розробка лепбука (складання плану)

*  виконання (практична частина)

* підведення підсумків

Лепбук - засіб для реалізації діяльнісного методу навчання.

При створенні лепбука діти не отримують знання в готовому вигляді, а добувають їх самі в процесі власної дослідницько - пізнавальної діяльності

Лепбук - спосіб повторення вивченого матеріалу, форма сумісної діяльності, ефективний засіб для навчання і запам'ятовування інформації.

 

Категорія: Мої файли | Додав: irinaburluk2
Переглядів: 251 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar